Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของ บริษัทนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครอง ความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด และบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่หรือจำหน่าย ต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

www.siaminterhost.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.siaminterhost.com

ท่านสมารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.siaminterhost.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเราท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ marketing@siaminterhost.com

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [ 1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

www.siaminterhost.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเราซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  • หมายเลขไอพี (IP Address)
  • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.siaminterhost.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง

หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

  • ชื่อ – นามสกุล
  • ที่อยู่
  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • ฯลฯ

ให้กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่านหรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.siaminterhost.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาติ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.siaminterhost.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือ ตามหมายศาล หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บไซต์ www.siaminterhost.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.siaminterhost.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.siaminterhost.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เว็บไซต์ www.siaminterhost.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสามชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.siaminterhost.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ www.siaminterhost.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ www.siaminterhost.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เราขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้หรือใช้ผ่านการ ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซด์ ของบริษัทนั้น ท่านยอมรับและ ตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุดและบริษัทจะไม่ นข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือ จำหน่ายต่อบุคคลที่สาม เป็นอันขาด เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่อง จากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

การให้บริการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับนโยบายการให้บริการกับลูกค้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ

เรื่องของการแสดงความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้ทางเราต้องมีการตรวจสอบ ตัวตนของลูกค้าทุกท่านมากขึ้น ด้วยการอ้างอิงเลขที่บัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ในกรณ ที่เป็น บุคคลธรรมดา ส่วนนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงหลักฐาน ก่อนที่จะใช้บริการกับทางบริษัท ซึ่งอาจทำให้ เกิดความยุ่งยากในการเปิดใช้บริการมากขึ้น แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสในแง่การใช้บริการให้สอดคล้อง กับกฎหมายใหม่ ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.บ.ที่แจ้งไว้นั้น

การจัดเก็บข้อมูล (Log files) ของผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน จากเดิมบริษัทมีการเก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้าที่ใช้ Hosting ทุกท่านไว้ที่ 30 วัน และมีระบบสำรองข้อมูลแบบ Daily backup ทุกวัน แต่หลังจากมีการประกาศใช้กฎมายใหม่ ซึ่งมีข้อบังคับให้เก็บข้อมูล (Log files) ผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ทางบริษัทจึงมีการเพิ่มระยะสำรองข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถใช้บริการได้อย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ

แต่ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใช้บริการ Hosting กับทางบริษัทเอง ก็ต้องมีระบบตรวจสอบบุคคลที่เข้ามากระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ที่ท่านเปิดให้บริการอยู่ด้วย เพราะหากเกิดการกระทำผิดใด ๆ อันมีที่มาจา กเว็บไซต์ของท่านทางบริษัทจะไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้ามากระทำการอันผิดต่อกฎหมายในเชิงลึกได้ ซึงหากท่านไม่สามารถหาบุคคลที่เข้ากระทำผิดผ่านเว็บไซต์ของท่าน ท่านก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พึงระวังเข้าข่ายการกระทำผิด เช่น เว็บไซต์ประเภทที่มีเว็บบอร์ด ,การประกาศ , การโฆษณา ,การขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น เราแนะนำให้ท่านทำระบบสมาชิก,ลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้ามาใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา อันจะทำให้ท่านเข้าข่ายเป็นผู้ร่วมกระทำผิดไปด้วย

หากทางบริษัท ตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้บริการรายใด กระทำความผิดต่อ เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า หรือ ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ ทางบริษัทจะระงับการให้บริการ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขใน ส่วนที่กระทำผิดไว้แล้ว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าในระดับเซิร์ฟเวอร์

บริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัท ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดี ดูรายละเอียดที่นี่ ระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์

การให้บริการลูกค้า

เรามีความยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ และพร้อมบริการตอบข้อสงสัย ข้อซักถามในการใช้บริการ จากทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้บริการ เรายึดถือการบริการลูกค้าด้วยความ รวดเร็ว ไม่ว่าท่านจะแจ้งปัญหาผ่านทางช่องทางไหนก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับท่านให้เร็วที่สุด อีกทั้งเรามี บริการ Support 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการได้ทุกกรณี

กรณี ที่ลูกค้าไม่ต้องการใช้บริการแล้ว

ผู้ใช้บริการพึงแจ้งยกเลิกการใช้บริการหากไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโดเมนเนม,โฮสติ้ง หรือบริการอื่น ๆ ที่ใช้บริการกับทางบริษัท

หากท่านไม่แจ้งยกเลิกบริการ ระบบก็จะยัง Renew Order ให้คุณทุก ๆ รอบบิล ซึ่งส่วนนี้จะทำให้ท่าน ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการเปิดให้บริการ แม้ว่าท่านจะไม่ได้เข้าไปใช้งานเลยก็ตาม เนื่องจากลุกค้าของเรา มีปริมาณมากทางเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูลการเข้าไปใช้งานของลูกค้าได้ทุกราย


ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงรบกวนให้ท่านแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.0-2912-2558-64 e-mail : customer@siaminterhost.com
หรือ Download Form ยกเลิกการใช้บริการ แล้วแฟกซ์มาที่ 0-2912-2565

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110