เกี่ยวกับเรา > เงื่อนไขการให้บริการ

Dedicated Server
เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า ร่วมกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560

เนื่องจาก บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก และจำเป็นต้องรับผิดชอบ และให้ความ คุ้มครองลูกค้าแต่ละรายให้ได้รับบริการอย่างดีที่สุด จึงขอเรียนว่าบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการให้บริการในแต่ละโปรดักส์ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์) ซึ่งได้ประกาศและมีผล บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด) ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำจำกัดความ : บริการ Shared Hosting

 1. การใช้งานระบบ Shared Hosting แชร์ทรัพยากรกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดไว้ ภายใต้ข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
 2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับปรุง/แก้ไข ซอสโค้ด (Source Code) เว็บไซต์, เว็บเพจ, และโปรแกรมของผู้ใช้บริการ ทุกๆกรณี เว้นแต่การทำสัญญาเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขการให้บริการ Shared Hosting

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ")กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")
โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพัน พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตนในการเปิดใช้บริการใดๆ กับทางผู้ให้บริการ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, แสดงข้อมูล, จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการ เจาะระบบ (Hacker/ Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทาง ลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, เป็นต้น), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Free Mail Server แบบสาธารณะ ในลักษณะเดียวกับ Gmail , Hotmail, Yahoo เป็นต้น, การ Download แฟ้มข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, MP3, Software,VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือการกระทำที่ขัด ต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันที่ที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการรายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมลขยะ (Spam E-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited E-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หากตรวจพบ ผู้ให้บริการจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็น ของระบบ หรือบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมา รันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client, Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิก การให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 6. หากผู้ใช้บริการมีการใช้งานทรัพยากร Server สูงจนทำให้มีผลกระทบต่อระบบและการใช้งานอื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 8. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสีย ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการรับรอง ความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น Server และข้อมูลที่มีเพิ่มเติม อันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแล และรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
 9. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตาม Package และระยะสัญญา ที่ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อ โดยเป็นการชำระค่าบริการก่อนการใช้งานจริง
 10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน หลังจากครบกำหนดชำระ และจะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 90 วัน หลังครบกำหนดชำระ
 11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้า เว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง (ถ้ามี)
 12. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำระบบสำรองข้อมูล (Backup) ซึ่งจะมีระบบสำรองข้อมูล (Backup) ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนเป็นแบบ Daily (รายวัน) และ Weekly (รายสัปดาห์) ทั้งนี้การสำรองข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนพื้นที่ของผู้ให้บริการ
 13. มีการจัดเก็บ Log จำนวนระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ให้อ้างอิงข้อมูลเงื่อนไขการให้บริการ Shared Hosting
 14. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงตกลงใช้บริการกับผู้ให้บริการ
 15. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

ดาวน์โหลด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 2550
และฉบับแก้ไข 2560 ได้ที่นี้

 • พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
 • สมัครรับข่าวสาร
  อีเมล์แอดเดรส :
  ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

  สมัครรับข่าวสาร
  อีเมล์แอดเดรส :
  ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

  Login
  Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

  คลิ๊กดูแผนที่

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110