Disclaimer

หน้าหลัก > Disclaimer

การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของ SiamInterHost และ เว็บไซด์ที่ใช้บริการ Hosting จาก SiamInterHost
อนึ่ง บริษัทยินดีรับผิดชอบตามขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมไว้สำหรับการนี้เท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่บริษัทเชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้อันเกิดจาก สาเหตุดังกล่าว

นอกจากนี้การสงวนสิทธิความรับผิดชอบนี้ให้รวมตลอดถึงการรับประกัน ถึงข้อความที่ปรากฏ หรือตีความ หรือข้อกฎหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ การรับผิดชอบต่อการใช้ ที่เกิดจากเจตนาและไม่เจตนาของผู้ใช้บริการอันทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่างๆ ทั้งที่เกิดจากการเชื่อมต่อเว็บไซต์และการใช้ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผลต่อเนื่องที่ตามมาด้วย เช่น การสูญเสียรายได้ ความเสียหายที่เกิดกับระบบ หรือข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการเอง

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

สมัครรับข่าวสาร
อีเมล์แอดเดรส :
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไข policy email

Login
Domain Hosting   บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2912-2558 – 64, 0-2912-2565

คลิ๊กดูแผนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 สำนักงานใหญ่

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 7100203002110