Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase

เงื่อนไขการค้นหา คำใดคำหนึ่ง ต้องมีทุกคำที่ใช้ค้น
เลือกค้นหาเฉพาะส่วนที่ต้องการ Linux Hosting Windows Hosting

  ผลการค้นหา 'update uptrack software update'

  • Update Contact Info

    ในส่วนของ Update Contact Info เป็นการแจ้งเตือนอีเมล์นี้ในกรณี : ปริมาณ data transfer เกินกว่า 80% ของปริมาณ data transfer ที่กำหนด เพื่อให้คุณได้ทราบล่วงหน้าว่า เว็บไซต์คุณนั้นใช้งานใกล้จะถึงปริมาณที่ได้อนุญาติไว้ มีการใช้พื้นที่เกินกว่า80% ของพื้นที่ที่อนุญาติให้ใช้เพื่อคุณจะได้ทำการลบไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วทิ้งจะได้ไม่พลาด การติดต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอีเมล์ จะต้ ...อ่านเพิ่มเติม

    Tags: update contact info  

    :: Public :: SiamInterHost :: เกี่ยวกับ cPanel / WHM Control Panel :: สำหรับ Client :: หมวด Preferences