Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000951

ประเภทของ MIME

MIME Type มีไว้สำหรับกำหนดให้ Web browser รู้จักว่าข้อมูลที่ Server ส่งไปนั้นเป็นไฟล์หรือข้อมูลประเภทไหน ลูกค้าสามารถกำหนด MIME Types ให้กับ ไฟล์เฉพาะ ทำให้ Web Browser รู้จักไฟล์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น .htm ลูกค้าสามารถกำหนด MIME Type เป็น text/html ได้โดยการป้อน text/html ในช่อง MimeType และ htm ในช่อง extension แล้วคลิ๊กปุ่ม Add
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง