Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000924

วิธีการ upload file โดยโปรแกรม CuteFTP

วิธีการ upload file โดยโปรแกรม CuteFTP

Cute FTP เป็นโปรแกรมที่ได้รับการนิยมมากในการ Upload ข้อมูลในการสร้างโฮมเพจขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งนอกจากการอัปโหลดแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์,ลบไฟล์,คัดลอกไฟล์ เปลี่ยน permission และอื่นๆอีกมากมาย Cute FTP เป็นโปรแกรม ของบริษัท GlobalSCAPE Inc. โดยสามารถทดลอง Download มาทดลองใช้ก่อนได้จาก http://www.cuteftp.com

ขั้นตอนการใช้งาน Cute FTP (ตัวอย่างจะใช้ Version 8.0 Professional) มีดังต่อไปนี้

1. เมื่อเปิดโปรแกรม โปรแกรมจะโชว์ FTP Site Manager ทางด้านซ้ายมือ เมื่อเราต้องการใช้งาน ก็ให้คลิ๊กขวาที่  General FTP Sites =>New => FTP Site ตามภาพ ก.

รูปภาพ ก. แสดงขั้นตอนการเพิ่ม Connection ใหม่ใน CuteFTP

2. กรอกรายละเอียดการตั้งค่าต่าง ๆ ดังรูป ข.

รูป ข. แสดงรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆในการเข้าสู่ระบบ

  • Label of Site เป็นชื่อซึ่งใช้แสดงชื่อบัญชีของเรา ใช้อะไรก็ได้เพื่อให้จำได้ง่าย สำหรับใครที่มีหลายที่ก็ต้องตั้งชื่อให้ต่างกันไป
  • Host Address เป็นชื่อ Server FTP หากคุณมี domain name เป็น test.com คุณจะมี ftp server เป็น ftp.test.com หรือ จะใช้ ip address ของเว็บไซด์คุณก็ได้
  • User Name ก็คือชื่อ username ที่สมัครไว้กับเรา ซึ่งจะเป็นอันเดียวกับที่ใช้ access Control Panel นั้นเอง
  • Password เป็นรหัสผ่านซึ่งกำหนดไว้ตอนสมัครขอใช้บริการ
  • Login method ให้เลือก Normal นอกจากว่าคุณต้องการ login แบบ anonymous คือ ไม่ต้องระบุ username และ password ซึ่งคุณสามารถอนุญาติให้มีการใช้งานแบบ anonymous ได้ โดยเข้าไปที่ control panel และ เลือก FTP Management และเลือก Anonymous FTP Controls
  • หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อย กด Click Connect เพื่อทำการต่อไปยัง server ตามค่าที่กำหนดพร้อมกันนั้นโปรแกรม CuteFTP จะทำการสร้างโปรไฟล์เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ระบบในต่อครั้งต่อไปอีกด้วย

3. เมื่อการติดต่อกับ server สำเร็จจะมี window แสดงขึ้นมา ดังรูป ค.

รูป ค. แสดงรายละเอียดหลังจากเข้าสู่ระบบของโปรแกรม

รายละเอียดแต่ละส่วนของโปรแกรม
1. แสดงชื่อไฟล์ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สามารถเลือก หรือ เปลี่ยน directory ที่ใช้งานอยู่ได้โดย click  หรือ double click ที่ชื่อ directory
2. แสดงชื่อไฟล์ต่าง ๆ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถเลือก หรือ เปลี่ยน directory ที่ใช้งานอยู่ได้โดย click  หรือ double click ที่ชื่อ directory

3. แสดงถึงไฟล์ที่กำลังรอการ upload หรือ download ถ้า ดูที่ Status จะระบุว่า ไฟล์นั้น ๆ กำลังทำอะไรอยู่ เช่น transfering, error หรือ cancel ถ้าไม่มีข้อความใด ๆ อยู่เลยแสดงว่าไฟล์นั้นอยู่ระหว่างรอการ upload

4. เมนูคำสั่งต่าง ๆ

     เมนูสำหรับเรียก Site Manager เพื่อทำการ connect ไปยัง FTP server อันอื่น หรือสร้าง FTP server อันใหม่

     เมื่อต้องการ disconnect การเชื่อมต่อ FTP server ในปัจจุบัน

     เมื่อต้องการ ทำการเชื่อมต่อไปยัง FTP server ที่ใช้งานอยู่ใหม่ ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้ อันเนื่องมาจากการขาดการเชื่อมต่อ โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นต้น

     เมื่อต้องการ download ไฟล์จาก server มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ , icon นี้จะทำงานได้เมื่อเอา mouse
    ไปวางไว้บนไฟล์ในฝั่ง server

    เมื่อต้องการ upload ไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปยัง server , icon นี้จะทำงานได้เมื่อเอา mouse
    ไปวางไว้บนไฟล์ในฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ftp server

     เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ftp server

การกำหนดชนิดของการอัปโหลดว่าให้เป็นแบบไหน Binary หรือ ASCII

ให้เลือก Default Transfer Type เป็น Auto-detect โดยโปรแกรมจะทำการเลือกวิธีการ transfer ให้กับเราเองในขณะที่ทำการ download หรือ upload โดยอาศัยการกำหนด Text Files Extensions ซึ่ง นามสกุลที่อยู่ใน list นี้จะทำการ transfer แบบ ASCII ส่วนนอกนั้นจะ transfer แบบ Binary โดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบดูว่าใน list มี file ครบตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้ทำการเพิ่ม โดย Click Add และ พิมพ์ นามสกุลของ file ที่ต้องการลงไป

แต่หากต้องการที่จะกำหนดเองก็สามารถทำได้ ตามขั้นตอนด้านล่าง

ที่ Menu ด้านบนเลือก File -> Transfer Type จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ง.

รูปภาพ ง. แสดงขั้นตอนการเลือกว่าให้เป็นแบบไหน Auto,ASCII หรือ Binary

วิธีการ upload/download ไฟล์มี 2 วิธี คือ ASCII และ Binary

1. ASCII ใช้สำหรับ text files เช่น HTML, cgi, perl, php, txt เป็นต้น
2. Binary ใช้สำหรับ files ที่ไม่สามารถเปิดอ่านโดย notepad ธรรมดาได้ เช่น รูปภาพทั้งหมด (gif, jpg, png),flash file (swf), MP3, Video, MPEG เป็นต้น

การเปลี่ยน chmod สำหรับผู้ใช้ CGI บน UNIX

ให้ เอา mouse ไปวางไว้บน ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน permission และ click ขวา จะมีเมนูตามรูปภาพ จ.

รูปภาพ จ. แสดงเมนูการเปลี่ยน CHMOD ไฟล์ในโปรแกรม

ให้เลือก Properties / CHMOD เมื่อเลือกแล้วจะมีปรากฏหน้าต่างการเปลี่ยน permission ขึ้นมาดังรูป ฉ.

รูป ฉ. แสดงหน้าต่างการเปลี่ยน permission

ให้เลือก mode ตามที่เราต้องการ ถ้าเป็น CGI/perl โดยปกติ จะต้องเปลี่ยน เป็น 755

การ chmod นั้น จะเป็นการกำหนดสิทธิในการจัดการกับไฟล์ที่ได้รับการ chmodว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง Read(อ่าน) Write(เขียน) Execute(ประมวลผลได้) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1. เจ้าของ(Owner) ใช้แทนด้วยเลขหลักแรก
2. บุคคลในกลุ่มของเจ้าของ(Group) ใช้แทนด้วยเลขหลักสอง
3. บุคคลอื่นทั่วๆไป(Other) เช่น ผู้ใช้งาน internet ที่เรียกใช้เว็บไซด์คุณ ใช้แทนด้วยเลขหลักสาม

ความหมายของตัวเลข chmod(UNIX) แต่ละตัวมีความหมายดังนี้

0 หมายถึง ทำได้อะไรไม่ได้กับแฟ้มนั้นเลย 1 หมายถึง ประมวลผลอย่างเดียว
2 หมายถึง เขียนได้อย่างเดียว
3 หมายถึง เขียนและประมวลผลได้
4 หมายถึง อ่านได้อย่างเดียว
5 หมายถึง อ่านและประมวลผลได้
6 หมายถึง อ่านและเขียน แต่ประมวลผลไม่ได้
7 หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง ทั้งอ่าน เขียน และประมวลผล

สรุปคือ

777 หมายถึง ทุกคนสามารถ อ่าน เขียน และประมวลผลได้ ซึ่งก็คือการติ๊กทุกช่องที่มีอยู่ Read(อ่าน) Write(เขียน) Execute(ประมวลผลได้) 755 หมายถึง เจ้าของอ่าน เขียน และประมวลผลได้ แต่คนอื่นสามารถอ่านและทำการประมวลผลได้เท่านั้น 644 หมายถึง เจ้าของอ่านและเขียน แต่คนอื่นอ่านได้อย่างเดียว
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง