Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000831

วิธีสร้าง Web User

 

  การสร้าง Web User นี้ จะเป็นการสร้าง Directory ของแต่ละ User ขึ้นในพื้นที่ของท่าน เช่น domain.com/~webuser
Web User จะสามารถเข้าสู่ FTP ของส่วนตัวตนเองได้
   
วิธีกำหนด Web User
1. เข้าสู่ Control Panel ของเว็บไซต์ท่านเอง ด้วย Username และ Password ที่ท่านได้รับ หรือตั้งไว้
2. เลือกเมนู Web Users
3. เลือก Add New Web User
4. กำหนดชื่อของ Web User ที่ท่านต้องการลงใน Web user name
5. กำหนด Password ลงในช่อง New Password (ระบุเป็นตัวอักษร หรือตัวเลข จำนวน 6-8 ตัว โดยจะต้องแตกต่างกับ Username อย่างสิ้นเชิง)
6. ระบุ Password ให้ตรงกันอีกครั้งในช่อง Confirm Password
7. กำหนดพื้นที่ Hard Disk ที่ต้องการให้ Web User ใช้ ที่ Hard disk quota
8. หากต้องการให้ Web User สามารถใช้งาน Support ต่างได้ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง support ต่างๆด้วย
9. คลิ๊กที่ปุ่ม OK
10. เมื่อ ทำการสร้าง Web User เรียบร้อยแล้ว Web User จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ Directory ของตนได้ด้วยโปรแกรม FTP โดยทำการ connect เข้าสู่ ftp.yourdomain.com และระบุ Username และ Password ที่กำหนดไว้  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง