Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000039

หากไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินต้องทำอย่างไร

ต้องตรวจสอบก่อนว่าท่านมีการหัก ภาษี ณ.ที่จ่ายหรือไม่

  • หากมี ท่านได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมายังเราหรือยัง หากจัดส่งแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จ และใบกำกับภาษีหลังจากที่ท่านได้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่ายมาประมาณ 3-5 วัน
  • หากไม่มี ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบเอกสารที่ตีกลับจากการส่ง และตรวจสอบที่อยู่ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกใบแทนให้ท่าน โดยรายละเอียดทุกอย่างจะเหมือนกับฉบับเก่าที่ท่านไม่ได้รับ และจะจัดส่งเอกสารให้ท่านใหม่ ตามที่อยู่ Billing Contact ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
  • กรณี ไม่ได้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารสูญหาย อันเกิดจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ให้ท่านแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อทำการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกเอกสาร เป็นใบแทนส่งไปให้ท่านอีกครั้งค่ะ  •   ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง