Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000003

ไม่รู้ว่าจะเลือก Hosting Plan ไหนดี ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม

คุณควรจะคำนวณคร่าว ๆ ก่อนว่า มีความต้องการใช้งาน พื้นที่เว็บไซด์เท่าไหร่, data transfer เท่าไหร่ ต้องการใช้ email มากน้อยเพียงไร ตัวอย่างการคำนวณง่ายๆ คือ

สมมติว่าคุณ มีเว็บจำนวน 50 หน้า แต่ละหน้า เมื่อรวมกับ รูปภาพที่ใช้แล้วมีขนาด 80 KBytes ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องการใช้เก็บเว็บไซด์จะเท่ากับประมาณ 4 Mbytes และถ้าคุณต้องการใช้ email จำนวน 5 email หากมีการเช็คเมล์ตลอดโดยปกติจะใช้พื้นที่ทั้งหมดไม่เกิน 5 MBytes เมื่อรวมกับพื้นที่ที่ใช้เก็บเว็บไซด์แล้ว จะเท่ากับ 9 Mbytes

ส่วน data transfer นั้นคุณจะต้องประมาณว่า มีคนเข้าใช้งานเว็บไซด์คุณวันละเท่าไหร่ เช่น สมมติว่ามีคนเข้าชมเฉลี่ย 100 คนต่อวัน โดยเฉลี่ยจะเรียกชมเว็บจำนวน 10 หน้าต่อคน แต่ละหน้ารวมรูปภาพแล้วมีขนาด 80 Kbytes ดังนั้นใน 1 วันจะมีการเรียกใช้ข้อมูลเท่ากับ 100*10*80 = 80 Mbytes ใน 1 เดือนก็จะเท่ากับ 30*80 = 2400 Mbytes ซึ่งจริง ๆ แล้วจำนวน data transfer จะน้อยกว่าที่คำนวณนี้ค่อนข้างมากเนื่องจากว่า ผู้ใช้งานมีการเก็บข้อมูลเป็น cache ไว้บางส่วนในเครื่องผู้ใช้งานเอง เช่น รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้น ค่าที่ได้ควรหารด้วย 2 หรือ เท่ากับ 1200 Mbytes จึงน่าจะเป็นการคำนวณที่ถูกต้องมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเว็บไซด์คุณว่าเป็นแบบไหน

หากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกแบบไหนดีไม่ต้องกังวลครับ คุณสามารถเลือก Hosting Plan ไหนก่อนก็ได้ หากไม่ตรงความต้องการ สามารถที่จะ Upgrade หรือ Downgrade ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง