Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 000104

วิธีการชำระค่าบริการ

1. กรณีที่ยอดค่าบริการของท่าน มีจํานวนตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และสถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ทางบริษัทฯ ของเรา
    ยินดีส่งพนักงานเข้าไปรับเช็ค ณ สํานักงานของท่าน โดยท่านจะต้องเป็นผู้ระบุวันและเวลาในการรับ เช็ค พร้อมแฟกซ์แผนที่
    สํานักงานของท่านมาให้ ที่โทรสาร. 0-2912-2558-64 ซึ่งท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการรับเช็คได้ที่ โทรศัพท์ 0-2912-2558-64 ต่อ 301-302
    ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.
2. กรณีที่ท่านต้องการชําระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ท่านสามารถทํารายการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี บริษัท เว็บ เอ็คซเพิร์ท จํากัด

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ธนาคาร

สาขา

095-0-03936-3

กระแสรายวัน

กรุงศรีอยุธยา

สวนมะลิ

132-4-38832-9

ออมทรัพย์

กรุงเทพ

บางซื่อ

020-1-51952-6

ออมทรัพย์

กรุงไทย

เตาปูน

750-2-11394-6

ออมทรัพย์

กสิกรไทย

เตาปูน

141-2-09945-5

ออมทรัพย์

ไทยพาณิชย์

เตาปูน


3. ท่านสามารถทําการชําระค่าบริการออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ โดยเข้าไปที่ http://billing.siaminterhost.com/?page=account/index
    แล้ว Login ด้วย Username และ Password ที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ คลิ๊ก Icon สําหรับชําระผ่านบัตรเครดิตใน Order ที่ต้องการชําระ
    หรือแจ้งความประสงค์การชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตมาที่ ฝ่ายการเงิน โทรศัพท์ 0-2912-2558-64 ต่อ 301-302 เจ้าหน้าที่จะดําเนินการส่ง
ลิ้งค์ Quick Payment ให้ท่านดําเนินการทันที (ในกรณีที่ท่านชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต นิติบุคคลไม่สามารถทําการหักภาษี ณ ทีจ่าย 3%ได้
)    

 4.ในกรณีที่ท่านต้องการชําระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องส่งเช็คพร้อมลงวันที่สั่งจ่าย ตามที่กําหนดในใบแจ้งค่าบริการ
   หากท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (คิดจากยอดค่าบริการหลังหักส่วนลด และก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรุณาใส่รายละเอียดของทาง
   บริษัทฯในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย พร้อมจัดส่งเอกสารมาที่ “ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

                                                         บริษัท เว็บ เอ็คซเพิร์ท จํากัด
                                         1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1
                                           แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

                                                    เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 3030353030


** หมายเหตุ** ในกรณีที่บริษัทฯ ของท่านมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านส่งเอกสารมาให้ทางเราก่อน เมื่อได้รับ
     เอกสารแล้ว ทางบริษัทฯ จะดําเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให้ตามที่อยู่ของท่านทันที

 

วิธีการยืนยันการชําระค่าบริการ
        - ทําการยืนยันการชําาระค่าบริการออนไลน์ได้ที่ http://www.siaminterhost.com/index.php/main/public/action/view/page/confirmpayment
        - ยืนยันการชําระค่าบริการด้วยเอกสารหลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อเว็บไซต์หรือเลขที่ Order มาที่หมายเลขโทรสาร 0-2912-2565
          หรือ Scan พร้อมส่ง Email เข้ามาที่ payment@siaminterhost.com
        - กรณีที่ท่านไม่สะดวกยืนยันชําระค่าบริการโดยวิธีการดังกล่าว ท่านสามารถโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ที่  0-2912-2558-64 ต่อ 301-302
        

         อนึ่ง หากท่านทํารายการชําระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทําการยืนยันการชําระค่าบริการทางบริษัทฯ ดังวิธีการข้างต้นทางบริษัทฯ จะไม่สามารถปิดยอดค่าบริการ ต่ออายุ หรือส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านได้ เนื่องจากเราไม่สามารถตรวจสอบยอดได้ว่า เป็นรายการโอนเงินของลูกค้าท่านใด เพราะในแต่ละวันมีรายการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของทางบริษัทฯ เป็นจํานวนมากรายการ.

                               

 
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง