Secured by RapidSSL
ไปยัง Knowledgebase หมวด:     ดรรชนีช่วยค้น  

ค้นหาข้อมูล Knowledgebase
   การค้นหาขั้นสูง


Article ID: 001004

จะเลือกโฮสติ้งหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows NT หรือ UNIX ดี?

ถ้าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ใช้ระบบฐานข้อมูล MS SQL, MS Acess หรือสคริปต์ที่ต้องใช้งานบน Windows NT เช่น JSP, ASP, ASP.net (.aspx) เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้โฮสติ้งที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เนื่องจากว่าระบบปฏิบัติการ Linux มีความเสถียร และความมั่นคงเชื่อถือได้สูงกว่าระบบ ปฏิบัติการ Windows NT โดยเฉพาะหากเน้นการใช้งานด้านอีเมล์
กล่าวคือ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ดาวน์มากเท่ากับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบ Windows NT นั่นเอง

นอกจากนี้โฮสติ้งส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux จะคิดราคาค่าเช่าเนื้อที่ฝากเว็บไซต์ของคุณถูกกว่าโฮสติ้งที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows NT ซึ่งคุณสามารถลด ต้นทุนหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ ด้วยการพิจารณาเลือกเช่าเนื้อที่ฝากเว็บไซต์จากโฮสติ้งที่มีความน่าเชื่อถือ และราคาถูกกว่าได้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-912-2558-64
  ให้คะแนน:   ข้อมูลนี้ช่วยเหลือคุณได้ดีพอหรือยัง     ดี ยังต้องปรับปรุง